Hoppa till innehåll

Pedagogik

Min grundsyn på pedagogik

Min pedagogik bygger på en humanistisk grundsyn och en tro på alla människors förmåga att lära. Pedagogik handlar om människan och hennes förhållande till kunskapsinhämtning. Jag utgår från att människan i grunden är kreativ och positiv och har en inneboende nyfikenhet. Jag kan aldrig lära någon annan någonting, själva lärandet finns inom individen självt. Men jag kan hjälpa någon annan lära sig någonting och vara del av den processen. Jag kan också lära mig själv saker, och jag tar hjälp av andra i min lärprocess. Men lärandet sker inne i individen. Pedagogik måste alltså handla om att hjälpa andra att lära sig.

Vilka utgångspunkter, mål och ramar påverkar hur jag fungerar som lärare och rektor? Den pedagogiska grundsynen är avgörande för hur man ser på eleven och hur man bemöter denne. I grundsynen speglas hur jag ser på individens olika egenskaper och förmågor och dennes utvecklingspotential som utbildning och erfarenhet kan ge.

Motivation är en förutsättning för att inlärning ska kunna ske. Ingen kan lära någon annan något om denne inte är intresserad och motiverad av att lära sig. Inlärning sker individuellt genom att själv söka och upptäcka kunskap. Lärarens och handledarens roll är att skapa goda förutsättningar för varje enskild elevs inlärning, utifrån varje individs specifika förutsättningar, viljan måste dock komma inifrån eleven själv.

Dialog eller kreativt möte, är en förutsättning för lärande. Utveckling av kunskap sker genom dialog mellan människor och det förutsätter en miljö som är öppen, trygg och som vilar på en demokratisk grund. Ett öppet och flexibelt arbetssätt är en viktigt i en lärande miljö, liksom en rak och konstruktiv kommunikation mellan såväl kollegor, ledning som elever. En lärande organisation är en organisation där människor samverkar. Alla måste ses som delaktiga för att utveckling skall kunna ske, vare sig det är inom eller utanför klassrummet.

Kommunikation och relation är grundläggande för att en skola, organisation, arbetsplats eller en familj skall fungera. Miss i kommunikation och missförstånd i relation leder till begränsningar och låsningar. Med hjälp av ett pedagogiskt synliggörande och arbete öppnas detta upp och leder till bättre välmående som leder till utveckling.